Nhằm giúp học sinh tìm hiểu, định hướng nghề nghiệp trong tương lai đúng khả năng, sở trường, điều kiện của mình, trao đổi, giao lưu và được tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp cũng như cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.