Công khai Tài chính

* Năm 2019

   QD 11a cong khai du toan ngan sach 2019.pdf

   QD 174 cong khai quyet toan ngan sach den thang 08.pdf

* Năm 2018

   QD 11b cong khai quyet toan ngan sach 2018.pdf

   12a. QD cong khai du toan ngan sach 2018.pdf

   12b. QD cong bo quyet toan ngan sach 2017.pdf

* Năm 2017

   08a. QD cong khai du toan ngan sach 2017.pdf

   08b. QD cong bo quyet toan ngan sach 2016.pdf

* Năm 2016

   73a. QD cong khai du toan ngan sach 2016.pdf

   73b. QD cong bo quyet toan ngan sach 2015.pdf